Όμιλος

Η Enolia Energy είναι η μητρική εταιρία του Ομίλου, με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον ενεργειακό τομέα που συμπεριλαμβάνουν παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, διαχείριση κεφαλαίων (funds), διάθεση εξοπλισμού ΑΠΕ και εκτέλεση έργων. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και άλλα κράτη της ΝΑ Ευρώπης.